รางระบายน้ำสำเร็จรูป
รางระบายน้ำคุณภาพ

รางระบายน้ำสำเร็จรูป

          ในปัจจุบันการแข่งขันเรื่องการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายสำหรับงานก่อสร้างมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะทำให้มีกำไรจากการประกอบธุรกิจมากขึ้น  รางระบายนำ้ สำเร็จรูปจึงเหมาะสำหรับโครงการที่ต้องการความรวดเร็วและประหยัดเวลาในการก่อสร้างระบบระบายน้ำซึ่งมีรูปแบบ-พื้นที่จำกัด รางระบายน้ำสำเร็จรูปจึงตอบสนองความได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า มีให้เลือก 2 ขนาดคือขนาดภายใน .30X1.00X.10 ม.และขนาดภายใน .15X1.00X.07 โดยมีความยาว 1 เมตรต่อ 1 รางระบายน้ำ

Top