บ่อพักคอนกรีต มีความสำคัญสำหรับงานระบายน้ำไม่แพ้กับท่อระบายน้ำ เพราะบ่อพักคอนกรีตเป็นจุดในการเชื่อมต่อ เปลี่ยนทิศทางของท่อระบายน้ำ ปรับความลาดเอียงของท่อระบายน้ำ ทั้งยังเป็นช่องทางที่ช่วยให้คนสามารถเข้าไปตรวจสอบ ซ่อมแซม บำรุงรักษา หรือทำความสะอาดสิ่งกีดขวางบริเวณภายท่อระบายน้ำได้อย่างสะดวก ทำให้ต้องมีการวางบ่อพักคอนกรีตเป็นระยะ ๆ ตามแนววางท่อระบายน้ำ ดังนั้น จึงต้องเลือกใช้บ่อพักคอนกรีตให้เหมาะสมกับงาน

1. บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูปมีคุณภาพตามมาตรฐาน บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป มักมีการผลิตภายใต้การควบคุมคุณภาพที่สูงเพราะต้องผลิตให้ได้ตามมาตรฐานการผลิตตามที่แต่ละโครงการกำหนด หรือตามมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือที่เรียกว่า มอก. จึงทำให้ตัวบ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูปมีรูปร่างและขนาดสม่ำเสมอกันในทุก ๆ ชิ้นงาน ทั้งยังมีการควบคุมสภาพแวดล้อมระหว่างการผลิตให้เหมาะสมและคงที่อยู่ตลอดเวลา เช่น อุณหภูมิ ความชื้น สภาพการบ่มของคอนกรีต คุณภาพของวัสดุ และช่างฝีมือที่ยอดเยี่ยม ดังนั้น บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูปทุกชิ้นจึงมีความปลอดภัย แข็งแรง และได้มาตรฐานตรงกับความต้องการมากที่สุด
2. บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูปมีความคงทน เนื่องจากบ่อพกคอนกรีตสำเร็จรูปมีการควบคุมคุณภาพในทุกกระบวนการผลิต ทำให้ตัวบ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูปมีความทนทานสามารถใช้งานได้ยาวนาน โดยเฉพาะบ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูปที่มีการเสริมเหล็กเพิ่มเติมด้านใน และมีการออกแบบพิเศษจะยิ่งช่วยยืดอายุการใช้งานของบ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูปให้นานยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามแม้ว่าบ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูปจะมีความคงทนสูง แต่อาจมีการเสื่อม หรืออาจมีการสึกกร่อนได้ตามกาลเวลา และสภาพแวดล้อมโดยรอบได้
3. บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูปรั่วซึมได้ยาก บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูปต้องต้องถูกฝังอยู่ใต้ดิน ใต้ถนนที่ต้องเปียกชื้นอยู่ตลอดเวลา ทำให้การออกแบบบ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูปต้องคำนึงถึงความทนทานต่อสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เป็นอย่างมาก ทั้งยังมีการตรวจสอบและทดสอบคุณภาพทั้งรอยรั่ว รอยร้าว และคุณภาพของการขึ้นรูปเพื่อป้องกันการรั่วซึมให้ได้มากที่สุด
4. บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูปมีความแข็งแรง โครงสร้างของบ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูปส่วนใหญ่มักมีการเสริมเหล็กเพื่อรองรับน้ำหนักของยานพาหนะ และการจราจรในท้องถนน รวมถึงแรงกดทับทั้งจากดินและสภาพแวดล้อมโดยรอบตามมาตรฐานที่กำหนด ทั้งยังผ่านการทดสอบก่อนการนำไปใช้งานจริง ทำให้มีความมั่นใจได้ว่าบ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูปมีความแข็งแรงมากพอที่จะสามารถรับน้ำหนักตามที่มีการออกแบบโครงการก่อสร้างไว้อย่างแน่นอน
5. บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูปติดตั้งได้ง่าย การนำเอาบ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูปไปใช้ในงานก่อสร้าง สามารถช่วยลดขั้นตอนในการทำงานก่อสร้างไม่ต้องรอให้คอนกรีตแข็งตัว ทั้งยังมีความสะดวก รวดเร็ว และง่ายต่อการนำไปใช้ เพราะสามารถนำบ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูปไปประกอบเชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำได้ทันที เพียงแค่เลือกประเภทของบ่อพักคอนกรีตให้ตรงกับขนาดของท่อระบายน้ำและความต้องการในการใช้งาน
6. บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูปช่วยลดระยะเวลา บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป สามารถช่วยลดระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้างได้มากขึ้น เพราะไม่ต้องเสียเวลาในการสร้างแม่พิมพ์เพื่อขึ้นรูป ระยะเวลาในการเทคอนกรีต ระยะเวลาในการรอคอยคอนกรีตให้แข็งตัว และสภาพอากาศที่อาจเกิดขึ้น จึงทำให้สามารถดำเนินงานในขั้นตอนต่อไปได้ทันที อีกทั้งคนงานไม่ต้องเสียเวลาในการเก็บวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ที่หน้างาน

ความสำคัญของการติดตั้งบ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป

งานวางแนวท่อระบายน้ำ จำเป็นต้องมีบ่อพักคอนกรีตเพื่อให้น้ำสามารถไหลผ่านไปยังจุดระบายน้ำทิ้งได้เป็นอย่างดี รวมถึงต้องสามารถช่วยให้มีการดักจับตะกอนหรือสิ่งปฏิกูลเพื่อไม่ให้เกิดการตกค้างในท่อระบายน้ำ และเป็นช่องที่ให้คนสามารถเข้าไปทำความสะอาดได้ง่าย ดังนั้น การวางบ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูปต้องมีการวางในระยะที่เหมาะสม ไม่ควรวางห่างมากเกินไป เพราะอาจทำให้เกิดการตกตะกอนในท่อระบายน้ำ ซึ่งระยะห่างระหว่างบ่อพักที่ดีควรวางห่างกันประมาณ 8 – 10 เมตร

นอกจากนี้ ยังมีบ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูปที่ไว้ติดตั้งสายเคเบิ้ล สายไฟ หรือสายแรงสูงใต้ดิน การมีบ่อพักคอนกรีตจะช่วยให้คนสามารถลงไปทำการเดินสายทางตรง รวมถึงการเปลี่ยนเส้นทาง ทางเลี้ยว หรือทางแยก ทั้งยังเป็นบ่อพักคอนกรีตที่เป็นจุดศูนย์รวมของสายไฟฟ้าใต้ดิน สำหรับวางระบบไฟฟ้าได้มีการกำหนดมาตรฐานไว้ โดยบ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูปควรติดตั้งให้มีระยะห่างกันไม่เกิน 250 เมตร เพื่อสะดวกในการดูแลรักษาระบบไฟฟ้าใต้ดิน

ความแตกต่างของบ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป
สำหรับท่อกลม และท่อเหลี่ยม

1. บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับท่อระบายน้ำแบบกลม มักใช้ได้ทั้งคู่กับท่อปากระฆัง และท่อปากลิ้นราง หรือ ท่อ ค.ส.ล. ซึ่งข้อดีของการวางท่อระบายน้ำแบบกลมคือ มีความแข็งแรงต่อแรงกดทับทำให้เกิดการกระจายแรงดันไปยังพื้นที่รอบ ๆ อย่างสม่ำเสมอ ทำให้สามารถวางท่อระบายน้ำให้พื้นที่ที่มีความลึกมากได้ ซึ่งบ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูปชนิดต่อกับท่อกลมเหมาะสำหรับการวางท่อระบายน้ำใต้ทางเท้าหรือผิวจราจรที่มีปริมาณน้ำที่ต้องระบายมาก
2. บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับท่อระบายน้ำแบบเหลี่ยม มีข้อดีตรงที่สามารถสามารถปรับขนาดในการติดตั้งได้ตามความต้องการทั้งส่วนด้านกว้างและส่วนลึก ทำให้ใช้พื้นที่ในการวางท่อระบายได้น้อย เหมาะกับงานวางท่อระบายน้ำในพื้นที่ชุมชนขนาดใหญ่เช่นเดียวกัน

ฝาปิดท่อระบายน้ำ ฝาปิดบ่อพักระบายน้ำเลือกแบบไหนดี

ฝาปิดท่อระบายน้ำ มีให้เลือกใช้หลายประเภท หลายวัสดุ และหลายขนาดตามลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกัน ฝาปิดท่อระบายน้ำมีความจำเป็นอย่างมาก นอกจากจะช่วยให้น้ำไหลผ่านเข้าไปยังบ่อพักคอนกรีตระบายน้ำแล้ว ยังช่วยป้องกันไม่ให้คนที่สัญจรไปมาทางท้องถนนเกิดอันตรายขึ้นได้ ทำให้การเลือกใช้ฝาท่อปิดระบายน้ำต้องคำนึงถึงน้ำหนักที่มารองรับ และความเร็วในการระบายน้ำด้วย โดยฝาปิดท่อระบายน้ำมักใช้ มีดังต่อไปนี้
1. ฝาปิดท่อระบายน้ำแบบเหล็กเป็นการหลอมเหล็กที่เทลงในแม่พิมพ์มีลักษณะทรงกลม สี่เหลี่ยม และแบบตะแกรง ข้อดีของฝาปิดบ่อพักระบายน้ำแบบเหล็ก จะมีลักษณะที่เหนียว และแข็งแรงคงทาน สามารถรองรับน้ำหนักได้เยอะ อีกทั้งยังสามารถออกแบบลายฝาท่อระบายน้ำเพื่อความสวยงามได้หลากหลาย จึงเหมาะกับงานจราจรหนาแน่น และที่จอดรถสาธารณะ ข้อเสียคืออาจมีการกัดกร่อนจากสนิมได้ง่าย โดยฝาปิดบ่อพักระบายน้ำแบบเหล็กจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ แบบเหล็กหล่อ ซึ่งอาจมีการผสมหรือชุบสารให้มีความแข็รงแรง ทนทานมากขึ้น และแบบเหล็กหล่อเหนียว ที่มีการออกแบบให้มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นมากว่าแบบเหล็กหล่อ เพราะมีการเติมสารบางชนิดลงไป เช่น แมงกานีสในกระบวนการหล่อ จึงมีความแข็งแรงและรองรับน้ำหนักได้มากขึ้น
2. ฝาปิดท่อระบายน้ำแบบตะแกรงไฟเบอร์กลาส เป็นฝาปิดท่อระบายน้ำหรือรางระบายน้ำที่นิยมนำไปใช้ในบริเวณทางเท้า หรืออาคาร มีข้อดีตรงที่สามารถระบายน้ำได้จำนวนมาก และรวดเร็ว เป็นการตะแกรงเสริมแรงไฟเบอร์ที่สามารถทาต่อความร้อนได้สูง ทนการกัดกร่อนได้ดี มีน้ำหนักเบา และยังมีความแข็งแรงด้วย
3. ฝาปิดบ่อพักระบายน้ำคอนกรีตสำเร็จรูป มีให้เลือกหลายขนาดขึ้นอยู่กับขนาดของบ่อพักระบายน้ำ ทำให้สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย ตั้งแต่ที่อยู่อาศัยไปจนถึงโรงงานอุตสาหกรรม และพื้นที่สาธารณะ ส่วนใหญ่มักทำขนาดฝาปิดท่อระบายน้ำเท่ากับบ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป มีข้อเสีย ตรงที่ง่ายต่อการถูกกัดกร่อนจากน้ำ และแตกหักได้ง่ายหากมีการถูกกระแทกหรือรับน้ำหนักมากเกินไป

การติดตั้งบ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูปต้องพิจารณาถึงการเลือกใช้งานให้เหมาะสม เพื่อให้งานก่อสร้างมีคุณภาพตรงกับมาตรฐานที่กำหนดไว้ ทั้งยังช่วยลดระยะเวลาในการทำงาน ลดความเสี่ยงงานก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐาน และกำหนดความต้องการอื่น ๆ ได้ เช่น ความแข็งแรง ขนาดของบ่อพักคอนกรีตได้อีกด้วย

- Enovathemes